Waldrestaurant Kelbg
Im Regestall 53
22359 Hamburg -Volksdorf
Telefon: 040-64532772
Internet: Waldrestaurant Kelbg Hamburg Volksdorf

 

 

Hamburger Fischrestaurants Hamburg Fischspezialitäten Hamburger Fischrestaurant Fischgerichte Hamburg Fisch

Impressum

Hamburg Fisch ok